ضمانت کیفیت خدمات

ضمانت کیفیت خدمات

با توجه به اهداف افزایش کیفیت خدمات و ارتقای سطح رضایت مشتریان ، شبکه رشد علم جوان ( اولین هایپر فناوری ایرانی ) به تمامی اعضا تضمین کیفیت ارائه خدمات را می دهد.

به این صورت که پس از دریافت خدمت مورد نظر خود ، در صورتی که خدمات دهنده کار تحویلی را بصورت ناقص تحویل خدمات گیرنده داده باشد ، مشتری می تواند تا 7 روز پس از دریافت خدمات مراتب اعتراض خود را به شبکه رشد علم جوان بکند که پس از بررسی کارشناسان این مجموعه در صورتی که رضایت مشتری جلب شود مبلغ مربوطه برای خدمات دهنده واریز خواهد شد و در غیر اینصورت مشتری می تواند 100% مبلغ پرداختی را درخواست کند.

 

لذا در صورت عدم کیفیت خدمات تا 7 روز ضمانت برگشت وجه برای تمامی اعضای ویژه می باشد.